หน้าแรก
           502513
 เอกสารการสอน
วิช
รหัส
อาจารย์
 E-Office
 Webmail
 สมุดเยี่ยม
 บุคลากร
 งานวิจัย
 KPS-Vet
 เอกสารการสอน
 
เอกสารการสอน
รหัส
วิชา
อาจารย์
ตอนที่ 2 เทคนิคการคาดคะเนอายุม้า
วิชาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า
ตอนที่ 1 คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 3

ตอนที่ 3 การตรวจวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาภาวะผิดปกติในม้า (1)

ตอนที่ 4 การตรวจวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาภาวะผิดปกติในม้า (2)

ตอนที่ 5 การตรวจวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาภาวะผิดปกติในม้า (3)

502421

ตอนที่ 6 การวินิจฉัยและการแก้ไข

ภาวะผิดปกติในม้า (คำตอบ)

 

รศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์  ตรัยมงคลกุล

วิชา
รหัส
อาจารย์
วิชาโภชนศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
แบบรายงาน
502411
รศ.น.สพ.ดร.ธีระิ์   รักความสุข
วิชาการจัดการสุขภาพฝูงแพะแกะ
ตอนที่่่ีี่ 1
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
 รศ.น.สพ.ดร.ธีระิ์   รักความสุข
           502572
ตอนที่ 2
วิชาเธอริโอจีโนโลยีสัตว์ใหญ่
           502511
รศ.น.สพ.ดร.ธีระิ์   รักความสุข
วิชาเวชศาสตร์การผลิตโค 
I
วิชา
รหัส
อาจารย์

วิชาปฏิบัติการอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
502413
คณาจารย์ในภาควิชาฯ
ตอนที่ 3
วิชาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์สวนสัตว์
 Wildlife Conservation
Herbivores
502531

ผศ.สพ.ญ.นันทวัน  ญาติบรรทุง

วิชา
รหัส
อาจารย์

 วิชาอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า

 Identification of horse
 เอกสารคำสอนวิชารูปพรรณ
502421
อ.น.สพ.เมธา  จันดา
รศ.น.สพ.ดร.ธีระ   รักความสุข