อาจารย์

หัวหน้าภาค

ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.ธีระ  รักความสุข
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5021
e-mail fvettrr@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย

รองหัวหน้าภาควิชาและรักษาการฯ

ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.อดิศร  ยะวงศา
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5033
e-mail fvetady@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5023
e-mail fvetpia@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I7015
e-mail fvetacp@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ  เชิดชูธรรม
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I6014
e-mail fvetwkc@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย  สัจจาพิทักษ์
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5022
e-mail fvetscs@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.อารีย์  ไหลกุล
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I7013
e-mail fvetarl@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.วันดี เที่ยงธรรม
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) ,Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5032
e-mail fvetwdr@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย  สัญฐิติเสรี
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5029
e-mail fvetpos@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล อ.น.สพ.จตุรงค์  วงษ์สนิท
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I6001
e-mail fvetjrw@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์  ตันเจริญ
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I7017
e-mail fvetkata@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I6018
e-mail fvetnit@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.นันทวัน  ญาติบรรทุง
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) ,Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5003
e-mail fvetnwy@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา  เพชรอุดมสินสุข
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I7006
e-mail fvetktp@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.นิอร รัตนภพ
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) ,Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5034
e-mail fvetnor@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5035
e-mail fvetmtcd@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล รศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.ขอนแก่น) , Ph.D.
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5009
e-mail fvetstr@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล ผศ.สพ.ญ.ดร.สุภาเพ็ญ  ศรีพิบูลย์
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เชียงใหม่) , Ph.D.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5036
e-mail fvetspsr@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล อ.น.สพ.อนวัช แสงมาลี
คุณวุฒิ สพ.บ.(ม.เกษตรศาสตร์) , M.Sc.
ตำแหน่ง อาจารย์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา I5037
e-mail fvetaws@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย
   
ข้าราชการ(สายสนับสนุน)


ชื่อ-สกุล นายสุพจน์  อาวสกุลสุทธ
คุณวุฒิ วท.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล(ชำนาญการพิเศษ)
e-mail fvetspa@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล นายสุรพงษ์  เป่าเลี้ยง
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เกษตรกรรม)
ตำแหน่ง พนักงานสัตวบาล ระดับ 5
e-mail fvetspp@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล นายสมพงษ์  บันลือพงศ์พันธุ์
คุณวุฒิ วท.บ.(ม.เกษตรศาสตร์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ)
e-mail fvetsob@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล นายวิทย์ เลิศแสง
คุณวุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูนครปฐม
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล(ชำนาญการพิเศษ)
e-mail fvetwit@ku.ac.th
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล นายนิธิศ  สุขหงษ์
คุณวุฒิ ศศ.บ.(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช) และ วท.บ.(ราชภัฏนครปฐม)
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ระดับ 6
e-mail fvetntsh@ku.ac.th,nitis.so@chaiyo.com
ผลงาน รวมผลงานวิจัย


ชื่อ-สกุล นางอุบลวรรณ  เอกทุ่งบัว
คุณวุฒิ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) , M.A.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) ระดับ 8
e-mail fvetuba@ku.ac.th
โทรศัพท์ 0-3435-1901-3 ต่อ 1501-1502